سعی میکنیم مفید باشیم.


-

توجه توجه توجه

اگاهی بخشی عمومی

اگاهی بخشی عمومی
اگاهی بخشی عمومی
خوندن اجباری ، کپی اختیاری


ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪ

ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ


1- ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﺎﺩﺭﺳﺎﺩﺍﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪﻩ

ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺳﺮ ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﭼﺎﻩ ﻣﯿﻨﻤﻮﺩﻥ ﻭ ﺑﺎ ﭼﺎﻩ ﺩﺭﺩﻭﺩﻝ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﺍﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﻫﺎ

ﮔﻔﺘﻨﺪ ( ﻋﻠﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭﺣﻮﺿﺶ )


2- ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻨﯽ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﻮﻻ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﻥ ﮐﻮﭼﻪ ﺭﺩ ﻧﺸﺪ ﺣﺮﺍﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﻠﯽ ( ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﭗ ﻣﯿﺰﻧﻪ )


3- زمانی که حرامی زاده ها به خانه ی اهل بیت حمله کردن مادر سادات را پشت در ، مورد حمله قرار دادن و بین در و دیوار ماندن

بعدش گفتند ( یه جوری میزنم یکی از در بخوری یکی از دیوار )ﺑﭽﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺎ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻦ

ﺑﺮﺩﺷﻤﻦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﯽ( ﻉ ) ﻟﻌﻨﺖ .
-


----


--
منبع : Parsunit.com/social/emoboy